× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


نام طرح طرح مطالعه مقاوم سازی و تلمبه خانه ها و خط لوله سراسر کشور
اهداف
شرح کار
میزان سرمایه سرمایه ریالی:

سرمایه ارزی :
کارفرما
مدیریت طرح
پیمانکار
مشاور
نوع قرارداد