× تغییر رنگ زمینهتغییر اندازه فونت
آ+ آ-

تغییر نوع فونت
فونت Tahoma فونت B Nazanin تغییر رنگ فونت


نام طرح احداث مخزنگاه شهید مهدوی بندرعباس
اهداف

• افزایش میزان حجم ذخیره سازی فرآورده های نفتی در مبادی تولید

شرح کار

احداث 18دستگاه مخازن ذخیره فرآورده های نفتی بنزین و گازوئیل به میزان 600 میلیون لیتر و تأسیسات جانبی مربوطه

میزان سرمایه سرمایه ریالی: -

سرمایه ارزی : 85 میلیون یورو
کارفرما -
مدیریت طرح -
پیمانکار در مرحله برگزاری مناقصه می باشد.
مشاور
نوع قرارداد سرمایه گذاری به روش BOT